به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۰۹۱۲۶۷۱۷۲۱۵

طراحی و تولید و تهیه مدارک مهندسی دیزل ژنراتور تامین برق اظطراری دیزل DIESEL GENERATOR DOCUMENTS DESIGN

طراحی و تولید و تهیه مدارک مهندسی دیزل ژنراتور تامین برق اظطراری دیزل DIESEL GENERATOR DOCUMENTS DESIGN

این شرکت با داشتن دپارتمان های مهندسی برق و مکانیک و ابزار دقیق قوی و با تجربه، توانایی انجام فازهای مهندسی اعم از مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی بخش برق واحدهای عملیاتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارا بوده که در زیر شرح مختصری از خدمات بخشهای مهندسی برق ارائه میگردد.
در مورد تولید و تهیه مدارک مهندسی دیزل ژنراتورها و طراحی بخشهای برق و مکانیک و ابزار دقیق مداکر زیر به صورت پیش فرض میتواند توسط دپارتمانهای مختلف این شرکت تولید شود.

بخش برق دیزل ژنراتور:
1 Master Document Register(MDR) ‐ General
2 Standard Title Blocks ‐ General
3 Numbering Procedure ‐ General
4 power plant equipment layout ‐ Electrical
5 Earthing & Lightning system Layout power plant Electrical
6 Power & Wiring Cable Data Sheet power plant Electrical
7 Earthing&Lighting system Layout power plant Electrical
8 Area‐MTO For Earthing&Lighting system power plant Electrical
9 Electrical Load List power plant Electrical
10 Electrical Panel Riser Diagram power plant Electrical
11 Load Flow & Short Circuit Calculation power plant Electrical
12 MV & LV Switchgear Single Line Diagram power plant Electrical
13 LV &MV Equipment Layout power plant Electrical
14 PROTECTION RELAY SETTING power plant Electrical
15 Electrical Building‐Cable Tray layout power plant Electrical
16 Battery & Battery charger Calculation power plant Electrical
17 Power Transformer Calculation power plant Electrical
18 Data Sheet For Power Transformer power plant Electrical
19 Medium Voltage Switchgear Data Sheet power plant Electrical
20 Low Voltage Switchgear Data Sheet power plant Electrical
21 Battery & Battery charger Data Sheet power plant Electrical
22 Power Cable Schedule power plant Electrical
23 MTO For Power & Control Cable power plant Electrical
24 UPS sizing calculation power plant Electrical
25 UPS Panel SLD power plant Electrical
26 UPS System Data Sheet power plant Electrical
27 Electrical System Installation Detail power plant Electrical
28 busduct system sizing and calculation power plant Electrical
29 busduct system data sheet power plant Electrical
30 busduct system layout power plant Electrical
31 busduct system mto power plant Electrical
32 Convenience, A/C Socket power plant Electrical
33 Fire Detection & Alarm Layout power plant Electrical
34 Fire Alarm System MTO power plant Electrical
35 Fire Alarm System Installation Detail power plant Electrical
36 Data Sheet for fir alarm Equipment power plant Electrical
37 Lighting Calculation power plant Electrical
38 Lighting System Layout power plant Electrical
39 cable schedule for lighting power plant Electrical
40 MTO for lighting System power plant Electrical
41 electrical singel line panel for lighting power plant Electrical
42 Power Feeding for Mechanical Equipment power plant Electrical
43 MTO For Telephone System power plant Electrical
44 Data Sheet For Telephone System power plant Telecom
45 CCTV System Block Diagram power plant Telecom
46 MTO For CCTV System power plant Telecom
47 Data Sheet For CCTV Equipment power plant Telecom
48 CCTV System Layout For power plant Telecom
49 MTO For lighting System power plant Telecomبخش مکانیک دیزل ژنراتور:
Fire Fighting package General arrangement diesel container
PIPING PLAN AND ISOMETRIC DRAWING FOR FUEL OIL SYSTEM FOR COMMON DIESEL GENERATORS
MANUAL FIRE FIGHTING SPECIFICATION & LAYOUT FOR COMMON DIESEL GENERATORS
HVAC DATASHEET AND CATALOGUE FOR COMMON DIESEL GENERATORS
DAILY FUEL TANK DRAWING FOR COMMON DIESEL GENERATORS
ARRANGEMENT OF FIRE EXTINGUISHERS IN EMERGENCY DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR ROOM CALCULATION BOOK AND EQUIPMENT SELECTION OF HVAC SYSTEM
DIESEL GENERATOR ROOM HVAC EQUIPMENT AND PIPING LAYOUT
DIESEL GENERATOR ROOM HVAC EQUIPMENT DATA SHEET
DIESEL GENERATOR ROOM SERVICE WATER PIPING LAYOUT
DIESEL GENERATOR ROOM SERVICE WATER PIPING SUPPORT ARRANGEMENT
DIESEL GENERATOR ROOM VENTIALTION EQUIPMENT LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR AIR DISTRIBUTION SYSTEM ISOMETRIC DRAWINGS
EMERGENCY DIESEL GENERATOR BUILDING EQUIPMENT ARRANGEMENT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR BUILDING HVAC SYSTEM DESCRIPTION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC CALCULATION BOOK AND EQUIPMENT SELECTION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC EQUIPMENT AND PIPING LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC EQUIPMENT DATA SHEET
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC PURCHASE SPECIFICATION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC SYSTEM DESCRIPTION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC SYSTEM PIPING ISOMETRIC VIEW
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC SYSTEM PIPING SUPPORT ARRANGEMENT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR P&ID FOR HVAC SYSTEM
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM PIPING PLAN
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SERVICE AIR DISTRIBUTION SYSTEM PIPING SUPPORT ARRANGEMENT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SERVICE WATER PIPING LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SERVICE WATER PIPING SUPPORT ARRANGEMENT
ISOMETRIC VIEW OF HVAC SYSTEM PIPING FOR EMERGENCY DIESEL GENERATOR
ISOMETRIC VIEW OF SERVICE WATER PIPING FOR EMERGENCY DIESEL GENERATOR
PIPING ISOMETRIC FOR MANUAL STAND PIPE SYSTEM IN EMERGENCY DIESEL GENERATOR
PIPING PLAN AND ARRANGEMENT FOR MANUAL STAND PIPE SYSTEM IN EMERGENCY DIESEL GENERATOR
PIPING SUPPORT ARRANGEMENT FOR MANUAL STAND PIPE SYSTEM IN EMERGENCY DIESEL GENERATOR
Fire Fighting package Electrical wiring diagram diesel control panel
Fire Fighting package Electrical wiring diagram power distribution panel diesel
Fire Fighting package Electrical connection diagram diesel container
Fire Fighting package diesel container power distribution board single line diagram
Fire Fighting Package Diesel Container Lighting panel Single Line Diagram
Diesel Generator Panel Layout, Wiring & Part List
Diesel Generator ICW
Diesel Generator Inspection & Test Plan ( ITP) / Procedure
Diesel Generator Operation and Maintenance Manual
Diesel Generator Container Indoor Lighting- Socket Layout
Diesel Generator Logic Diagram
Diesel Generator Final Data Book
INPUT FOR CIVIL WORK (ICW) FOR COMMON DIESEL GENERATORS
PANEL LAYOUT, WIRING & PART LIST FOR COMMON DIESEL GENERATORS
ITP FOR COMMON DIESEL GENERATORS
TEST PROCEDURE FOR COMMON DIESEL GENERATORS
I/O LIST FOR COMMON DIESEL GENERATORS
CONTAINER FIRE ALARM, INDOOR LIGHTING- SOCKET LAYOUT & DISTRIBUTION PANELS FOR COMMON DIESEL GENERATORS
OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR COMMON DIESEL GENERATORS
LOGIC DIAGRAM FOR COMMON DIESEL GENERATORS
TELEPHONE AND PAGING LAYOUT FOR COMMON DIESEL GENERATORS
SECONDARY EARTHING LAYOUT FOR PANELS AND OTHER METAL PARTS FOR COMMON DIESEL GENERATORS
CABLE LIST AND CONNECTION DIAGRAM FOR COMMON DIESEL GENERATORS
GENERAL ARRANGEMENT FOR COMMON DIESEL GENERATORS
FINAL DATA BOOK FOR COMMON DIESEL GENERATORS
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SYSTEM DESCRIPTION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR TECHNICAL SPECIFICATION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR BUILDING INCOMING CONDUIT PATH LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR BUILDING TRAY SYSTEM LAYOUT (BOP CIVIL)
EMERGENCY DIESEL GENERATOR CABLE TRAY AND CONDUIT LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR DATA SHEET
EMERGENCY DIESEL GENERATOR DC LIGHTING PANEL SLD
EMERGENCY DIESEL GENERATOR EMERGENCY LIGHTING PANEL SLD
EMERGENCY DIESEL GENERATOR HVAC ELECTRICAL CONDUIT AND EQUIPMENT LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR LIGHTING AND SOCKET AND HVAC SYSTEM PANEL SLD
EMERGENCY DIESEL GENERATOR LIGHTING SYSTEM CALCULATION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR LIGHTING SYSTEM LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR PAGING SYSTEM LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SECONDARY GROUNDING SYSTEM LAYOUT (CIVIL)
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SECONDARY GROUNDING SYSTEM LAYOUT (EQUIPMENT)
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SIZING CALCULATION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SOCKET SYSTEM LAYOUT
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SYSTEM POWER AND ELECTRICAL CONTROL CABLE LIST
EMERGENCY DIESEL GENERATOR SYSTEM POWER CABLE SIZING CALCULATION
EMERGENCY DIESEL GENERATOR TELEPHONE SYSTEM LAYOUT


مدارک بخش ابزار دقیق دیزل ژنراتور:

INSTRUMENT DATA SHEET AND CATALOGUES FOR COMMON DIESEL GENERATORS
INSTRUMENT DATA SHEET AND CATALOGUE FOR COMMON DIESEL GENERATORS
Diesel Generator Containers Fire Alarm & Detection System Arrangement