به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۴۴۲۲۱۱۱۸

مدارک مورد نیاز اتعقاد قرارداد تضمینی با وزارت نیرو(برق منطقه ای) جهت فروش برق به توزیع یا برق منطقه ای تحت قانون نیروگاههای مقیاس کوچک(تولید پراکنده) DG و CHP و CCHP مجوز نیروگاه

مدارک مورد نیاز اتعقاد قرارداد تضمینی با وزارت نیرو(برق منطقه ای) جهت فروش برق به توزیع یا برق منطقه ای تحت قانون نیروگاههای مقیاس کوچک(تولید پراکنده) DG و CHP و CCHP مجوز نیروگاه

مدارک مورد نیاز اتعقاد قرارداد تضمینی با وزارت نیرو(برق منطقه ای) جهت فروش برق به توزیع یا برق منطقه ای تحت قانون نیروگاههای مقیاس کوچک(تولید پراکنده) DG و CHP و CCHP مجوز نیروگاه :

1-تصویر مصدق ( برابر با اصل) اساسنامه شرکت(تحویل به مجری و امور قراردادها)
2 -کپی آگهی تاسیس،کپی آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی و کپی آگهی روزنامه رسمی که مشخص کننده
اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضاء اسناد تعهد آور باشد.(تحویل به مجری و امور قراردادها)
3 -گواهی امضا ء صاحبان امضاء مجاز برای انعقاد قرارداد ) از دفاتر اسناد رسمی ( به همراه کپی برابر اصل
شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء .
8 -نام و نام خانوادگی مدیر عامل و فرد پیگیری کننده امور ، شماره تلفن ثابت و همراه آنان ، شماره فکس
شرکت ، آدرس دقیق و خوانا و کد پستی شرکت در سر برگ شرکت متقاضی .
5 -ارائه مدرک کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت .
6 -اصل و کپی پروانه احداث یا پروانه بهره برداری از مولدها و دارای اعتبار تا تاریخ انعقاد قرارداد
1 -اصل و کپی تأییدیه فنی مولدها از مرکز توسعه تولید پراکنده ممهور به مهر طرشت یا تست
عملکردی
4 -اصل و کپی قرارداد تامین گاز نیروگاه.
4 -اصل و کپی تأییدیه سازمان محیط زیست مبنی بر امکان احداث.
71 -اصل و کپی تاییدیه اتصال به شبکه .
77 -اصل و کپی تأییدیه زمین ساختگاه ) ارائه یکی از مدارکی ذیل مبنی بر امکان در اختیار گرفتن زمین
ساختگاه
77-7 .کپی برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره زمین

insta:solardg_iranian