به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۴۴۲۲۱۱۱۸

مطالعات پدافند غیرعامل و ریسک نیروگاه و مطالعات امکانسنجی و مخابراتی نیروگاههای بزرگ و DG و مقیاس کوچک و CHP و CCHP

مطالعات پدافند غیرعامل و ریسک نیروگاه و مطالعات امکانسنجی و مخابراتی نیروگاههای بزرگ و DG و مقیاس کوچک و CHP و CCHP

انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیروگاه و مطالعات امکانسنجی و مخابراتی نیروگاههای بزرگ و DG و مقیاس کوچک و CHP و CCHP
تبیین اهداف و سیاستهای کلی پدافند غیر عامل
بررسی وضعیت منطقه طرح از دیدگاه آمایش سرزمین/منطقه/استان - - -
بررسی وضعیت منطقه طرح از دیدگاه آمایش دفاعی ملی/منطقه ای/استانی - - -
بررسی آثار متقابل همجواری با تاسیسات حیاتی،حساس و مهم - - -
گزارش زمین شناسی عمومی و لرزه خیزی منطقه
بررسی وضعیت عمومی امنیت محلی گزینه ها)نزدیکی به کریدورهای هوایی،مرزهای بین المللی،معابر دریایی، سوابق - - -تروریستی/شرارت/ناامنی اجتماعی/شورش و.....
بررسی سناریوهای تهدید و روشهای تهاجم دشمن در هر گزینه
همکاری با مشاور مدل ساز در تهیه مدل شبیه سازی آثار ناشی از تهدید منتخب
آنالیز ریسک و طبقه بندی ریسک اجزای طرح
تهیه گزارش تحلیلی آنالیز ریسک برای به کار گیری در تهیه راهکارهای پدافند غیر عامل
ارائه احکام کلی درمورد جانمایی،اندازه،مدولارسازی،استحکام،تامین انرژی و ارتباطات
برآورد و اعلام میزان اثربخشی راهکارهای پیشنهاد شده در رفع ،کاهش احتمال و اثر گذاری تهدیدات

13- انجام مطالعات CHPو و دریافت تائیدیه فنی و افزایش راندمان حرارتی و الکتریکال.
14 - تامین صنعت مورد مصرف CHP
15- انجام مطالعات اتصال کوتاه به شبکه
16- انتخاب ساختگاه در جهت احداث نیروگاه
17- تامین منابع مالی از بانک های داخلی.